Najčitanije

27. lipnja 2012.

11. Primjer ovršnog prijedlogaOvršni predmet:

OVRHOVODITELJ: XY d.o.o., sa sjedištem u ___________,
                                   MBS: 12345, OIB: 12345

OVRŠENIK:               ABC, vl. Trgovačkog obrta xyz, sa sjedištem u ____________., OIB: 98765

Radi:                           isplate

Vrijednost:                  10 000 kuna


PRIJEDLOG ZA OVRHU
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

-općenito na imovini ovršenika

U četiri primjeraka.

PRILAŽE SE:

- vjerodostojna isprava - izvadak iz poslovnih knjiga  od 01.05.2012 godine

Ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju ukupan iznos od 10 000 kuna, i to na temelju računa br. 12345 od 01.12.2011. godine, iznos od 6000 kuna, i računa br. 98765 od 15.12.2011. godine iznos od 4000 kuna.

Dokaz: izvadak iz poslovnih knjiga od 01.05.2012. godine

Tražbina je dospjela za iznos od 6000 kuna dana 01.12.2011. godine, a za iznos 4000 kuna dana 15.12.2011. godine.

Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju odredaba članaka 28., 35. stavak 2., 37., a sve u svezi s odredbama članaka 252.b i 252.c, te članka 14. Ovršnog zakona u vezi troškova ovrhe, donese sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI

I nalaže se ovršeniku ABC, vl. Trgovačkog obrta xyz , sa sjedištem u ____________., OIB: 98765, da ovrhovoditelju XY d.o.o., sa sjedištem u ___________, MBS: 12345, OIB: 12345, namiri tražbinu u iznosu od 10 000 kuna, sa zakonskim zateznim kamatama koje teku prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za 8 (osam) postotnih poena, koje teku za iznos od 6000 kuna od dana 01.12.2011. godine, a za iznos od 4000 kuna dana 15.12.2011 godine, pa sve do namirenja ovrhovoditelja,

te da mu nadoknadi trošak ovog postupka, kao i da na te troškove plati zatezne kamate od dana kada su ti troškovi učinjeni, tj. od dana donošenja ovog rješenja (čl. 27. st. 3 OZ), prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za 5 (pet) postotnih poena, do namirenja ovrhovoditelja, a sve to u roku od osam dana, računajući od primitka ovog rješenja.

II Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja

određuje se ovrha

općenito na imovini ovršenika

III Nalaže se ovršenikovu dužniku da navedeni iznos za koji je određena ovrha isplati na ovrhovoditeljev račun broj 123456-1231234 kod < naziv banke> d.d.., po pravomoćnosti ovog rješenja.

IV Zabranjuje se ovršenikovom dužniku da ovršeniku ispuni novačanu tražbinu u visini iznosa radi čijeg je ostvarenja ovrha određena, a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaže njome.

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od dužnikova dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja (članak 252.g Ovršnog zakona).

V Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha (članak. 252.h stavak 2. Ovršnog zakona).

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu troškova:
- javnobilježnička nagrada i trošak __________ <ovo popunjava javni bilježnik>

U __________ dana 01.05.2012. godine

Ovrhovoditelj:
XY d.o.o.
Predsjednk uprave
Luka Arvaj, mag.iur

Nema komentara:

Objavi komentar