Najčitanije

10. rujna 2012.

21. Postupak zatvaranja obrtaRegistracija obrta se odrađuje pri nadležnom uredu državne uprave u županiji, te također odjava istog. Obrtniku se na temelju podnesenog zahtjeva za odjavu obrta, uz koju se prilaže obrtnica, potvrda o uplati upravnih pristojba izdaje rješenje kojim se utvrđuje prestanak obrta. Po pravomoćnosti rješenja briše se obrt iz obrtnog registra.
No, prilikom samog zatvaranja obrta treba voditi računa o pravilnom zatvaranju poslovnih knjiga. Sukladno čl.31., st.3. Pravilnika o porezu na dohodak, prilikom likvidacije obrta porezni obveznik je dužan u poreznom razdoblju u kojem je izvršena likvidacija u knjizi primitaka i izdataka iskazati:
Kao primitke:
1. Poslovne primitke:
2. Usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine,
3. Usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog,
4. Nenaplaćene tražbine od kupaca

Kao izdatke:

1. Poslovne izdatke:

2. Knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine prema popisu te imovine u trenutku 
    likvidacije,
3. Neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću,
4. Druge izdatke u svezi s likvidacijom.
Ukoliko su navedeni primitci veći od izdataka, navedena razlika predstavlja dohodak na koji se treba platiti pripadajući porez.

Kod obrtnika koji su u sustavu poreza na dobit, postupak je definiran čl. 18., St. 3. Zakona o porezu na dobit, te kaže: „Ako se porezni obveznik likvidira, dobit ili gubitak utvr­đuje se u razdoblju likvidacije koje se nastavlja na posljednje porezno razdoblje. Početna bilanca za razdoblje likvidacije istovjetna je bilanci na kraju prethodnoga poreznog razdoblja. Ako takva konačna bilanca ne postoji, vrijednost imovine i obveze utvrđuju se procjenom. Završna bilanca razdoblja likvidacije pokazuje imovinu koja će se raspodijeliti, na likvidacijsku dobit ili likvidacijski gubitak.“
Sukladno čl. 30. st 6. Poreza na dodanu vrijednost: „ Fizička osoba gubi svojstvo poduzetnika trajnom odjavom djelatnosti i brisanjem iz registra kod nadležnog tijela. Prije odjave djelatnosti poduzetnik – fizička osoba mora obračunati porez na dodanu vrijednost na sve isporuke  do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i  koja se smatraju izuzimanjem u nepoduzetničke svrhe, a za koja je mogao koristiti odbitak pretporeza ili ih je prije početka primjene Zakona, nabavio za poduzetničku djelatnost bez poreza na promet ili uz povlaštenu stopu poreza te izmiriti sve druge porezne obveze po osnovi poduzetničke djelatnosti. „

Također odjavu vlasnika obrta kao i samog obrta treba obaviti i u ispostavi ureda HZZO i HZMO.

Piše: Alin Božić, ovl.rač.

1 komentar:

  1. U našoj državi ima toliko "skrivenih cesta" da čovjek ni ne zna kad krivo skrene ..
    Godišnji obračun poreza

    OdgovoriIzbriši